ساعت کاری شرکت
031-stopclock

شنبه تا پنج شنبه

ازساعت 08:00 تا ساعت 21:00

شماره تماس های شرکت
مناطق تحت پوشش
316-placeholder-2

تهران،کرج،وشهرستانها

ایمیل
048-folder-5

coldsanat@gmail.com

ارتباط باما